Referat Årsmøte 2022

REFERAT FRA ÅRSMØTET I HOLVIKA BÅTFORENING – 2022                                 Grimstad 14.02.2023    

Årsmøtet ble holdt 14. februar 2023 kl. 1800 på Dahlske videregående skole.
17 medlemmer møtte fram.

Denne dagsorden ble godkjent:
1. Åpning av årsmøtet
2 Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere.
3. Årsmelding
4. Årsregnskap
5. Bestemmelse av årsleie, årskontingent og verdi av båtplasser
6. Valg av styre og 2 revisorer
7. Eventuelt

1. Åpning av årsmøtet
Formannen ønsket velkommen. Møtet er annonsert 2 ganger, lagt ut på hjemmeside og sendt ut til alle medlemmer som har oppgitt e-post adresse. Oppslutningen på årsmøtet tolker styret som et tegn på at medlemmene er fornøyde med driften. Det kom noe flere medlemmer i år som følge av innkalling pr e-post til medlemmer som har oppgitt dette.

2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Ola Syse ble valgt til møteleder, Dag Utskot til referent og Steinar Andersen til protokollunderskriver sammen med formann.

3. Årsmeldingen
Formannen gikk gjennom og kommenterte årsmeldingen.
Årsmeldingen ble godkjent.   

4. Årsregnskapet
Kassereren gikk gjennom regnskapet som viser en sunn økonomi.
Referat fra samarbeidsmøter med de andre to foreningene i havnen ble også gjennomgått. Inntekter fra vinteropplag og slipp dekker nå fellesutgiftene for foreningene.

Prosjektet med nye flytebrygger er nesten ferdig og vil komme på ca kr 2 200 000. Det tatt opp lån på kr 800 000 for å dekke dette.

Vi har strømutgifter for kr 30 000 sist år. Innbetaling fra leietakere er kr 15 000.

Årsregnskapet ble godkjent.

5. Bestemmelse av årsleie, årskontingent og verdi på båtplassen

  • Årsleien inklusiv medlemskontingent økes til kr 2500.
  • Innløsningssum for en båtplass økes til kr 40 000.
  • Kjøpssum for en ny båtplass økes til kr 42 000.

6. Valg av styre og 2 revisorer
Stig Reinholdt Jensen fratrer som styremedlem.

Resten av styret ble gjenvalgt sammen med nytt styremedlem og 2 nye varamedlemmer.

Revisorer fortsetter.

Valgkomitéen styrkes med 2 medlemmer.

Formann:            Ola Syse
Kasserer:             Odd Petter Birkeland
Sekretær:            Dag Utskot
Styremedlem:    Tellef Bie Gundersen og Pål Anders Topland
Vara medlem:    Dag E. Hanson, Frank Johansen, Bjørn Engh og Jarle Nilsen Moen
Revisor: Hanna Hovde og Arild Hovda
Valgkomité:        Steinar Andersen, Johannes Gjeruldsen, Tellef Bie Gundersen og Øystein Tangås

7. Eventuelt

7.1 Utleie
Reglementet for utleie sier at du kan leie ut plassen inntil 2 år. I spesielle tilfeller kan styret godta 3 år

Ved utleie skal styret ha oppgitt navn, telefonnummer og mailadresse på leietager. Vi har erfart at reglene ikke overholdes i noen tilfeller. Det står ca. 150 på venteliste. Det blir helt galt dersom noen sniker i køen. Styret vil følge opp dette tettere i tiden som kommer.

7.2 Innbetaling av årsleie
Det ble vedtatt at årets leie skal sendes ut med forfall 01.04.2023.

7.3 Styre, diverse
Årsmøtet godkjente utgifter til styremiddag og godtgjørelse for styremedlemmer og revisorer.

Følgende satser ble vedtatt.
Styreleder           kr 1500,-
Kasserer              kr   1000,-
Sekretær             kr   1000,-
Styremedlem     kr   1000,-
Revisor                kr   500,-

Grimstad,                                                                                       Grimstad,

—————————                                                                    —————————–

Ola Syse                                                                                     Steinar Andersen