Referat Årsmøte 2023

REFERAT FRA ÅRSMØTET I HOLVIKA BÅTFORENING – 2023                                 Grimstad 30.01.2024    

Årsmøtet ble holdt 30. Januar 2024 kl. 1800 på Dahlske videregående skole.
10 medlemmer møtte fram.

Denne dagsorden ble godkjent:
1. Åpning av årsmøtet
2 Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere.
3. Årsmelding
4. Årsregnskap
5. Bestemmelse av årsleie, årskontingent og verdi av båtplasser
6. Valg av styre og 2 revisorer
7. Eventuelt

1. Åpning av årsmøtet
Formannen ønsket velkommen. Møtet er annonsert 2 ganger, lagt ut på hjemmeside og sendt ut til alle medlemmer som har oppgitt e-post adresse. Oppslutningen på årsmøtet tolker styret som et tegn på at medlemmene er fornøyde med driften.

Innkallingen ble godkjent

2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Ola Syse ble valgt til møteleder, Dag Utskot til referent og Pål Anders Topland til protokollunderskriver sammen med formann.

3. Årsmeldingen
Formannen gikk gjennom og kommenterte årsmeldingen.
Årsmeldingen ble godkjent.   

4. Årsregnskapet
Kassereren gikk gjennom regnskapet som viser en sunn økonomi.

Inntekter fra vinteropplag og slipp dekker nå fellesutgiftene for foreningene.

Prosjektet med nye flytebrygger er ferdig og kom på totalt kr 2 200 000. Det tatt opp lån på kr 800 000 for å finansiere brygga.

Årsregnskapet ble godkjent.

5. Bestemmelse av årsleie, årskontingent og verdi på båtplassen

Styrets forslag er å beholde dagens satser.

  • Årsleien inklusiv medlemskontingent kr 2500.
  • Innløsningssum for en båtplass kr 40 000.
  • Kjøpssum for en ny båtplass kr 42 000.

6. Valg av styre og 2 revisorer
Ola Syse fratrer som styreformann. Ny styreformann er Pål Anders Topland.
Resten av styret ble gjenvalgt sammen med ny styreformann, styremedlem og nytt varamedlem.
Revisorer fortsetter.
Valgkomitéen fortsetter.

Nytt styre:
Formann:            Pål Anders Topland
Kasserer:             Odd Petter Birkeland
Sekretær:            Dag Utskot
Styremedlem:    Tellef Bie Gundersen og Jarle Nilsen Moen
Vara medlem:    Dag E. Hanson, Frank Johansen, Bjørn Engh og Øystein Tangås
Revisor: Hanna Hovde og Arild Hovda
Valgkomité:        Steinar Andersen, Johannes Gjeruldsen, Tellef Bie Gundersen og Øystein Tangås

Styret benyttet anledningen til å takke avtroppende styreformann, Ola Syse, for lang og god innsats for Holvika båtforening.

7. Eventuelt

7.1 Utleie
Reglementet for utleie sier at du kan leie ut plassen inntil 2 år. I spesielle tilfeller kan styret godta 3 år.
Ved utleie skal styret ha oppgitt navn, telefonnummer og mailadresse på leietager.

7.2 Innbetaling av årsleie
Det ble vedtatt at årets leie skal sendes ut med forfall 01.04.2024.

7.3 Styre, diverse
Årsmøtet godkjente utgifter til styremiddag og godtgjørelse for styremedlemmer og revisorer.

Følgende satser ble vedtatt.
Styreleder           kr 1500,-
Kasserer              kr   1000,-
Sekretær             kr   1000,-
Styremedlem     kr   1000,-
Revisor                kr   500,-