Nyheter

Referat Årsmøtet 2024

Årsmøtet ble holdt 30. januar 2024 kl. 1800 på Dahlske videregående skole.
10 medlemmer møtte fram.

 1. Åpning av årsmøtet
  Formannen ønsket velkommen. Møtet er lagt ut på hjemmeside og sendt ut til alle medlemmer som
  har oppgitt e-post adresse. Oppslutningen på årsmøtet tolker styret som et tegn på at medlemmene
  er fornøyde med driften.
  Innkallingen ble godkjent.
 2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
  Ola Syse ble valgt til møteleder, Dag Utskot til referent og Pål Anders Topland til
  protokollunderskriver sammen med formann.
 3. Årsmeldingen
  Formannen gikk gjennom og kommenterte årsmeldingen.
  Årsmeldingen ble godkjent.
 4. Årsregnskapet
  Kassereren gikk gjennom regnskapet som viser en sunn økonomi.
  Inntekter fra vinteropplag og slipp dekker nå fellesutgiftene for foreningene.
  Prosjektet med nye flytebrygger er ferdig og kom på totalt kr 2 200 000. Det tatt opp lån på kr 800
  000 for å finansiere brygga.
  Årsregnskapet ble godkjent.
 5. Bestemmelse av årsleie, årskontingent og verdi på båtplassen
  Styret forslag er å beholde dagens satser.
  • Årsleien inklusiv medlemskontingent kr 2500.
  • Innløsningssum for en båtplass kr 40 000.
  • Kjøpssum for en ny båtplass kr 42 000.
 6. Valg av styre og 2 revisorer
  Ola Syse fratrer som styreformann. Ny styreformann er Pål Anders Topland.
  Resten av styret ble gjenvalgt sammen med ny styreformann, styremedlem og nytt varamedlem.
  Revisorer fortsetter.
  Valgkomitéen fortsetter.
  Nytt styre:
  Formann: Pål Anders Topland
  Kasserer: Odd Petter Birkeland
  Sekretær: Dag Utskot
  Styremedlem: Tellef Bie Gundersen og Jarle Nilsen Moen
  Vara medlem: Dag E. Hanson, Frank Johansen, Bjørn Engh og Øystein Tangås
  Revisor: Hanna Hovde og Arild Hovda
  Valgkomité: Steinar Andersen, Johannes Gjeruldsen, Tellef Bie Gundersen og Øystein Tangås

  Styret benyttet anledningen til å takke avtroppende styreformann, Ola Syse, for lang og god innsats
  for Holvika båtforening.
 7. Eventuelt
  7.1 Fremleie
  Reglementet for utleie sier at du kan leie ut plassen inntil 2 år. I spesielle tilfeller kan styret godta 3 år
  Ved utleie skal styret ha oppgitt navn, telefonnummer og mailadresse på leietager.

  7.2 Innbetaling av årsleie
  Det ble vedtatt at årets leie skal sendes ut med forfall 01.04.2024.

  7.3 Styre, diverse
  Årsmøtet godkjente godtgjørelse for styremedlemmer og revisorer.
  Følgende satser ble vedtatt.
  Styreleder kr 1500,-
  Kasserer kr 1000,-
  Sekretær kr 1000,-
  Styremedlem kr 1000,-
  Revisor kr 500,-

Holvika Båtforening – Årsmøte 2024

Det innkalles til årsmøte i Holvika Båtforening tirsdag 30.januar 2024 kl.18:00 på Dahlske Videregående Skole

Vanlige årsmøtesaker

Velkommen!

Ola Syse leder

Holvika Båtforening – Årsmøte 2023

Det blir årsmøte i foreningen tirsdag 14. Februar kl 18:00 på Dahlske Videregående Skole.

Vi oppfordrer alle til å møte.
Dagsorden
Ny flytebrygge er kommer på plass i løpet av oktober 2022. Nå skal alle båtplassene være i orden. Vi har hatt flere møter med de to andre båtforeningene, der vi har diskutert ting vi kan samarbeide om. Det gjelder parkering, vinteropplag av båter, strømtilkobling, rydding av arealet mm. Styret har diskutert reglementet i båtforeningen og spesielt utleiereglene. Vi oppfordrer alle som setter ut båtene sine på slippen til å betale avgiften.

Økonomi
Se regnskap

Utleie av båtplasser
Reglementet for utleie sier at du kan leie ut plassen inntil 2 år. I spesielle tilfeller kan styret godta 3 år
Ved utleie skal styret ha oppgitt navn, telefonnummer og mailadresse på leietager. Vi har erfart at reglene ikke overholdes i noen tilfeller. Det står ca 150  på venteliste. Det blir helt galt dersom noen sniker i køen

Årskontingent og innløsning
Kontingent 2500 kr 
Innløsning 40000 kr

Valg

Mvh Styret

11. desember 2021

Årsmøte avholdes digitalt pga koronasituasjonen. Medlemmerne får tilsendt dokumentene pr mail.

De ligger også her:

Til medlemmene i Holvika Båtforening

Innkalling til årsmøte for 2021

Styret ønsker å fornye deler av flytebryggen i vinter og må inngå avtale med entreprenør senest 2. januar 2022. Dette sammen med sterk økning av pandemien (Delta og Omikron) medfører at styret har besluttet å avholde årsmøtet for 2021 elektronisk pr. mail og hjemmeside.

Vedlagt følger innkalling og forslag til referat fra årsmøtet. Eventuelle vesentlig innvendinger mot denne prosedyren må sendes til styret innen 16. desember 2021.

Årsmøtet ble avholdt pr. mail den 21. desember 2021

 1. Åpning av møtet
  Formann, Ola Syse, åpnet møtet.
 1. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
  Ola Syse ble valgt til møteleder.
  Bjørn Larsen og Svenn Langaas ble valgt til å underskrive protokollen.
 1. Årsmelding og regnskap vedlagt utsendelsen
  Årsmelding og årsregnskap for perioden 01.10.2020 til 30.09.2021 ble godkjent.
 1. Fastsettelse av årsleie for 2021/2022 og innløsning av båtplass
  Årsleie ble fastsatt til kr 2 000.
  Innløsning av båtplass holdes uendret med kr 38 000.
  Kjøpesum for ny leietaker fastholdes til kr 40 000.
 1. Valg av styre og revisor, varamenn og valgkomite
  Samtlige tillitsverv og kvinner ble godkjent og disse er følgende:
  Ola Syse, formann
  Odd Petter Birkeland, kasserer
  Dag Utskot, sekretær
  Tellef Bie Gundersen og Stig Reinhold Jensen, styremedlemmer
  Varamedlemmer: Dag E. Hanson og Frank Johansen
  Revisorer: Hanna Hovde Solberg og Arild Hovda
  Valgkomite: Steinar Andersen og Johannes Gjeruldsen
 1. Godtgjørelse til tillitsmenn
  I henhold til forrige år ble følgende bevilget:
  Styreleder kr 1 000
  Kasserer kr    750
  Sekretær kr    750
  Styremedlem kr    500×2
  Revisorer kr   500 x 2
 1. Utskifting av ca. 127 meter av gammel flytebrygge og opptak av lån for å finansiere ny brygge

Store deler av flytebryggen trenger oppgradering og den planlegges utskiftet i vinter slik at ny brygge er på plass 15. april 2022.

Det er innhentet flere tilbud og utskiftningen forventes å koste ca. kr 1,8 mill.

 • Det ble besluttet å inngå avtale med en av leverandørene om levering av komplett brygge og fjerning av den gamle innenfor en kostnadsramme på kr 1,8 mill.
 • Det ble besluttet å søke lån i Sparebanken Sør på inntil kr 1 mill for å finansiere utskiftningen.

Grimstad, 21. desember 2021

Bjørn Larsen       Svenn Langaas

 RESULTATREGNSKAP PR. 1.10.-30.09
20212020
Leieinntekter
344.000,00344.000,00
Salg båtplasser
80.000,00120.000,00
Innløst båtplasser
-76.000,00-114.000,00
Sum driftsinntekter
348.000,00350.000,00
Vedlikehold
32.337,557.435,23
Betaling vakthold 
17.742,5017.262,50
Felleskostnader for 2020/2021    1.092,00

Tidligere avsatt til felleskostnader–     8.000,00-6.908,00–  2.760,00
Skyldig felleskostnader 2022
3.000,008.000,00
Kostnadsrefusjon styre
4.500,004.500,00
Strøm
4.905,195.921,12
Kontorutgifter, porto, honorar, gebyr m.m                                        
11.651,8023.680,90
Sum driftskostnader
67.229,04
64.039,75
Driftsresultat
280.770,96285.960,25
Renteinntekter
               0315,59
Netto rentekostnader
               0315,59
Årets resultat
280.770,96286.275,84

BALANSE PR. 30.09.EIENDELER


Ubetalte leieinntekter
        4.000,00
Bankinnskudd
1.177.035,47885.724,56
Sum eiendeler
1.181.035,47885.724,56
EGENKAPITAL OG GJELD


Egenkapital


Egenkapital 01.10.21
875.535,51589.259,67
Årets resultat
280.770,96286.275,84
Sum egenkapital
1.156.306,47
875.535,51
Annen gjeld
24.729,0010.189,05
Sum gjeld og egenkapital
1.181.035,47
885.724,56
Grimstad, 21. desember 2021

Ola SyseDag UtskotOdd Petter Birkeland
FormannSekretærKassererTellef Bie Gundersen
Stig Reinholt Jensen
Styremedlem
StyremedlemRegnskapet revidert:

Arild HovdaHanne Hovde